چند خاطره در باره مرجعیت آیت الله خمینی و کتاب شهید جاودید

اشاره: اخیرا چند خاطره از اینجانب در باره مرجعیت آیت الله خمینی در سال 1349 و نیز در ارتباط با ماجرای کتاب شهید جاوید در سالهای 1349-1350 اثر زنده یاد صالحی نجف آبادی در پانوشت دو مقاله جناب آقای دکتر محسن کدیور ذیل عناوین «مرجعیت آقای خمینی» و «شخصیت دوم نهضت»، که هر دو در […]