اعتراض شش نماینده ادوار مجلس به نظارت استصوابی

هم میهنان عزیر, مردم شرافتمند ایران زمین درشرایطی که دیپلوماسی حرفه ای گفت و گو و تعامل در روابط بین المللی، به رغم مخالفت ها و کارشکنی های تندروان دا خلی و خارجی، بالاخره توانست رنج های ناشی از دمل چرکین مناقشه پرونده هسته ای ایران را در جهانی نا آرام، و منطقه ی جنگزده […]

بازرگان مدرن ترین روشنفکر دینی ایران

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای مراد همتی است که در نشریه «پایخت کهن» منتشر شده و اکنون در اینجا از سایت ملی-مذهبی بازنشر می شود. روشنفکران دینی اولین متفکران دین‌ورزی بودند که دنیای جدید را شناختند و با مبانی آن آشنا شدند و به ضرورت رشد و توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی […]

چند خاطره در باره مرجعیت آیت الله خمینی و کتاب شهید جاودید

اشاره: اخیرا چند خاطره از اینجانب در باره مرجعیت آیت الله خمینی در سال 1349 و نیز در ارتباط با ماجرای کتاب شهید جاوید در سالهای 1349-1350 اثر زنده یاد صالحی نجف آبادی در پانوشت دو مقاله جناب آقای دکتر محسن کدیور ذیل عناوین «مرجعیت آقای خمینی» و «شخصیت دوم نهضت»، که هر دو در […]

اعتراض شش نماینده ادوار مجلس به نظارت استصوابی

هم میهنان عزیر, مردم شرافتمند ایران زمینnدرشرایطی که دیپلوماسی حرفه ای گفت و گو و تعامل در روابط بین المللی، به رغم مخالفت ها و کارشکنی های تندروان دا خلی و خارجی، بالاخره توانست رنج های ناشی از دمل چرکین مناقشه پرونده هسته ای ایران را در جهانی نا آرام، و منطقه ی جنگزده و […]

بازرگان مدرن ترین روشنفکر دینی ایران

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای مراد همتی است که در نشریه «پایخت کهن» منتشر شده و اکنون در اینجا از سایت ملی-مذهبی بازنشر می شود.nnروشنفکران دینی اولین متفکران دین‌ورزی بودند که دنیای جدید را شناختند و با مبانی آن آشنا شدند و به ضرورت رشد و توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی جامعه‌ی […]