تأملی در معنا و مفهوم «اسلام ستیزی»

اشاره:این مفاله امروز ابتدا در سایت بی بی سی منتشر شده و اندکی بعد (البته اندکی با تغییرات و اضافات) در سایت گویانیوز بازنشر شده است.nnاصطلاح «اسلام ستیزی» در ادبیات عمومی رایج است اما غالبا مسلمانان از آن به صورت منفی و طعن آمیز در نقد و یا نفی برخی منتقدان اسلام و به ویژه […]