از علم کاشف تا تناقض ممکن

اشاره: این متن به قلم آقای دکتر علی پایاست که در شماره مهر و آبان 94 ماهنامه سوره منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. به نام خدا از علم کاشف تا تناقض ممکن ابعاد متنوع رابطه ی علم و نقد گفت وگوی مکتوب با دکتر علی پایا علم کاشف از واقع و […]

پاسخی به مقاله آقای یوسفی اشکوری در جواب آقای ایجادی

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای محمدعلی مهرآساست که در سایت «عصرنو» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. هرچند نویسنده محترم انتظار پاسخ دارد ولی ایشان نیز مانند آقای ایجادی و دیگران به کلی به موضوعاتی پرداخته که نه ربطی به مقاله نخست من (سه فعل حرام در اقدامات داعش) دارد و […]