پاسخی به مقاله آقای یوسفی اشکوری در جواب آقای ایجادی

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای محمدعلی مهرآساست که در سایت «عصرنو» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. هرچند نویسنده محترم انتظار پاسخ دارد ولی ایشان نیز مانند آقای ایجادی و دیگران به کلی به موضوعاتی پرداخته که نه ربطی به مقاله نخست من (سه فعل حرام در اقدامات داعش) دارد و نه حتی ربطی به پاسخ من به آقای ایجادی. از این رو نیازی نمی بینم که به مدعیات ایشان (که بیش و کم تکرار همان دعاوی سطحی و نامنقح آقای ایجادی است) پاسخی بدهم.

آقای اشکوری گرامی با درود من شما را برای نخستین بار در لباس ملائی در ارنج کانتی دیدم! پیش از آن هم در ایران با رأی منفی که به آقای بنی صدر در مجلس نخست حکومت اسلامی دادید تصورم این بود که از گروه نهضت آزادی جدا شده اید. ولی سرانجام مخالفت با حکومت هم موجب بیرون آمدن از آن لباس نکبت شد و هم هجرت به خارج کشوررا سبب گردید.

به هر حال، با درود هم مقاله های آقای ایجادی را می خوانم و هم این بار پاسخ شما به ایشان را خواندم. چون من نوشته ملاها و ملانما ها را نمی خوانم زیرا سخنشان تنها در وصف و تعریف دین و الله و محمد و دوازده امام است. البته از سوی کسانی که به غلط به روشن بین دینی مشهور شده اند این توصیف و تعارفها همیشه باید باشد تا دینداری و اسلامگرائی آنان ملحوظ و محفوظ بماند.

آقای اشکوری گرامی شما در پاسختان به آقای ایجادی راه مغالطه و سفسطه را پیموده اید و از بحث خارج شده اید. او به شما ایراد گرفته است که گفته اید:«… کار داعشیان به اسلام و قرآن ربطی ندارد…» و او پاسخ مؤدبانه داده است که خیر همان که در آیات قرآن مسطور است، هدف غائی داعشیان و دیگر دسته های ستیزه جوی اسلامی است و اینها به درستی بر روی آیات قرآن عملیات هراس انگیز و کشتار بی رحمانه خود را به انجام می رسانند. شما وقتی به چیزی و یا عقیده ای(هر چه باشد) ایمان یقینی پیدا کردید، همه چیز آن باور و یا گفته در نظر شما عین حق مطلق است و کس را آن زهره نباید باشد که چنین عقایدی را نقد کند و یا موهومات و نقاط ضعف را نشان دهد.

دین اسلام آئین شتر سواران 1400 سال پیش است و قرنهاست که از مصرف خارج شده است. دیگر ادیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ زیرا امروز دین لزومی ندارد و دانش و دانشگاه است که آدمی را هدایت می کند. اگر یک و نیم میلیون از نابخردان پیاده و سواره به کربلا می روند تا چهلم مرگ امام حسین را – که به دست قوم وخویش خودش کشته شد- عزا بگیرند و پس از 14 قرن بگریند و اشک بریزند که چرا حسین هنوز زنده نیست، چیزی از کمبود و نقائص دین و مذهب اسلام سنی و شیعه نمی کاهد.

این آمار یک میلیون 400 هزار نفر مسلمان را خود مسلمانان ساخته اند. چون باید بدانیم از این عدد چند نفر فرائض دین را به جا می آورند و حرف و توصیه حضرت محمد و الله را رعایت می کنند. شما فکر می کنید از این عده چند نفر نماز خوانند؟ آماری را دانشمندی جامعه شناس اروپائی پخش کرده است که4/ 2میلیارد از مردم کره زمین به خدا اعتقاد ندارند و جزو بی خدایانند. چند درسد این دومیلیارد و چهارسد میلیون به مسلمانان جهان تعلق می گیرد؟

برگشت از دین و خدا یکی از دلائل تولد گروه های تروریست اسلامی است که می خواهند جلو این فاجعه را( به قول آنها) بگیرند. پس دل به آمار خوش نکنید.

تمام نازش مسلمانان به قرآن است و ایرانیان و افغانها و پاکستانی و مالیزیائی و اندونزیائی و دیگران چون عربی نمی دانند آن را مقدس می شمارند و حرمت می نهند. اما ما که درک معنا می کنیم و یا فارسی اش را می خوانیم می دانیم چه اندازه تضاد و مسائل مهمل در این کتاب هست.
آیة نخست سورة انبیا:

«اَقتَرَبّ ِللناس حسابُهُم و هُم فی غِفلةٍ مُعرِضون» معنی: «روز حساب رسی مردم نزدیک است ولی آنها غافلند و نفی می کنند»
چرا اعراض می کنند؟ برای اینکه مردم فهمیده بودند اینها سخن خود همشهری آنها است. اکنون 1400 سال از تاریخ این گفته می گذرد، و آن نزدیک هنوز نیامده است.

دینها دارای هیچ گونه بار فلسفی نیستند و از دانش و فلسفه در آنها ذره ای وجود ندارد. هرچه هست اوهام و ایهام و ابهام است. آسمانی که سقفش لاجوردی است و بدون ستون ما آن را نگه داشته ایم! خوب این سخن امروز جز خنده و یا لبخند تفسیری ندارد ولی آن زمان یعنی عصر نادانیها قابل قبول بوده است. یا الله اول زمین و هرچه در آن است ساخت و سپس نظر به آسمانها کرد و آنها را در شش روز ساخت…

هموطن گرامی، اسلام دین ترس و وحشت است. شما آیات مختلف را ملاحظه فرمائید و بی شک بارها ملاحظه فرموده اید و می دانید چه اندازه کلمه قُتِلو و قتل و کشتار در آن است. قرآن نه زمین را می شناسد که می گوید مانند فرشی آن را پهن کرده ایم؛ و نه آسمان را که فکر می کند سقف یک سالن است.

آیة 32 از سورةانبیا:
«و آسمان را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفریدیم و این کافران غافل از مشاهده آیات، آن را نمی پذیرند»
آیة 31:
«و در روی زمین کوه های استوار قرار دادیم تا خلق را از اضطراب حفظ کند…»

ایة 19 از سورة الحجر:
«زمین را گستراندیم و در آن کوههای عظیم بنا نهادیم و در آن از هر چیز موزونی رویاندیم»

آیة 36تا 40 سورة انبیا:
«کافران هنگام دیدن تو سخت تو را مسخره می کنند و می گویند این است همان کسی که خدای ما را به اهانت یاد می کند؟ محققاً همه کافرند. اگر کافران بدانند وقتی آتش جهنم از هرطرف آنها را احاطه می کند نه خود دفع آن توانند کرد و نه کسی یاری آنها تواند! چون واقعه قیامت ناگهانی فرا رسد و آنها را مبهوت و حیران کند که نه توانا بر رد آنند و نه در آن تأخیری خواهد بود»

خوب دقت فرمائید این سخن را نسبت به کسانی می گوید که در آن موقع زنده و حاضرند که چنین سخنانی در مورد بتها یا خدایشان گفته اند. و می فرماید قیامت ناگهان بر آنها فرود خواهد آمد…» یعنی در همان سالهای اقامت مکه باید این واقعه اتفاق می افتاد. ولی 1400 سال است که قیامت تأخیر کرده است

اکنون ببینید راجع به مریم مادر عیسی چه آیتی می فرماید:

«والتی اَحصَنَت فَرجَها فنَفخنا فیها مِن روحِنا و جَعلناها و ابنهاء ایة للعالمین»
توجه فرمائید عین نام آلت تناسلی زنانه را در قرآن آورده است و گفته فرج مریم را بهترین ساختیم و روحمان را در آن دمیدیم…نمی گوید رَحم او را…

آیة 95 همین سورة:
«اهل دیاری را که ما نابود کنیم، دیگر زندگی برآنها حرام و هرگز به دنیا باز نخواهند گشت»
عجب معجزی!؟
آیة 96:
«تا روزی که راه قوم یأجوج و مأجوج باز شود و از هر طرف زمین، شتابان بیایند»

خوب اینها تنها بخشی از اوهام و ایهام درون یک سورة است.

حال آیات 1و 2 از سورة الحج:
«ای مردم! از خدایتان بترسید چون آن زلزله ی قیامت چیزی عظیم است. به گونه ای که چون آن را می بینید، حتا مادرها نوزادشان را رها می کنند و زنان باردار سقط جنین کنند. مدمان مانند مستانند؛ اما مست نیستند. این بدان علت است که عذاب خدا شدید است»

خوب حضرات روشن بین دینی! گذشته از نوع کار وحشتناک الله در قیامت، بینی و بین الله شما و بزرگانی مانند شما چه فلسفه ای در این آیات یافته اید که خود را فیلسوف اسلامی معرفی می کنید؟ می خواهید چه چیزی را تعریف و تفسیر فرمائید.

آیة 18 از سورة الحج:
«آیا ندیدی که هرچه در آسمان و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختها و حیوانات و عده زیادی از آدمیان به سجده الله مشغولند؟ و عده زیادی از مردم هم مستوجب عذاب حق شدند. و هرکس را که خدا مورد توهین قرار دهد، هیچ کس به او اکرام و احترام نمی کند. خدا به هرچه مشیّت کند انجام می دهد»

چه کسی دیده است که خورشید و کوهها و درختها و حیوانات به الله سجده کنند. آخر چرا می پرسد مگر ندیدید؟ معلوم است هیچ کسی این دروغها را ندیده است. پس معلوم می شود گوینده آین سخن که آدمی زمینی است در مغزش این موهومات را دیده است و از مردمان دیگر می پرسد مگر ندیدید؟ و این درست نشانه ی بیماری شیزو فرنی است. این گونه بیماران کارهای نا باورانه و دور از خرد را در مغز متوهمشان می بینند و تصور می کنند حقیقی است و دیگران هم آنها می بینند

قرآنی که شما مسلمانان به آن می نازید و ادعا دارید برای تمام زمانها کتابی جامع و کامل است، بیش از 80% اش از همین موهومات است. آری قرآن نه کتاب آسمانی است و نه گفتار الله مکه. همچنانکه تورات و انجیل نیز کلام الله نیستند و نوشته دست بشرند. در ضمن قرآن پر از تضاد است. اما حضرت محمد با واژه های ناسخ و منسوخ آنها را ماله کشی کرده است. اگر منسوخ است چرا بیرون نفرستاده اید و همچنان کتاب را پرحجم کرده است؟

حضرت محمد در قرآن در سورة کافرون که در مکه نوشته است خطاب به مردم همشهری می گوید:«… شما به دین ما کار نداشته باشید ما هم به دین شما کار نداریم. دین شما برای خودتان و دین ما هم برای خودمان…» زیرا در مکه ضعیف است و پشتیبان ندارد. اما در مدینه مرتب آیة می سازد که گردن این کافران را بزنید. و حتا می گوید شما با اقوام و پدر و مادرتان که مسلمان نشده اند باید ترک مراوده کنید؛ و با آنان حرف نزنید. وبرای این کارش هم جاسوس تعیین کرده تابداند کدام مسلمان مدینه با قوم و خویش مکی خود گفتگو و مراوده دارد.

آیة 6 سورة بقره:
«کسانی که کافر هستند، برایشان یکسان است چه آنها را بترسانی و چه نترسانی؛ آنان ایمان نخواهند آورد»
آیة 7 همان سورة:
«خدا بر دل و گوش و چشم آنها مُهر می زند و دیده هایشان را پوشیده است. آنها گرفتار عذابی عظیم شده اند»
آیة 10: « در دلهایشان مرض هست و خدا مرتب این مرض را افزایش دهد…»

آیة 17: « آنها کر و لال و کورند و از گمراهی بر نمی گردند»

خوب جناب آقای یوسفی اشکوری، شما بفرمائید وقتی خدا خودش مردم را این چنین کور و کر و لال و بی مغز خلق کرده است، چرا از آنها توقع دارد به دین محمد بگروند؟ و اصولاً چرا این پیامبرش را در عذاب انداخته است؟
اینجا خدا مسئول است یا مردمی که کور و کر و لالند؟
نه هممیهن گرامی موضوع حضرت محمد ادعای پیامبری نبود موضوع مانند دیگر پیامبران سامی پادشاهی بود که شد و جانشینانش نیز امیرالمؤمنین شدند.

جناب اشکوری گرامی با این آیة چگونه برخورد کنیم که خدا بین خواب و مرگ فرق نمی گذارد.
و یا خواب را از مرگ تشخیص نمی دهد؟
آیة 60 از سورة الانعام:
«و او کسی است(الله) که شب شما را می میراند (منظور خواب شبانه است) و روز بر تمام کارهای شما آگاه است. بعد از مرگ شبانه شما را دوباره برمی انگیزد( صبح زنده می کند) تا این که اجل اصلی فرا رسد و شما پیش او روید. آنگاه او شما را از آنچه کرده اید آگاه می کند!»

یعنی این الله این اندازه نا آگاه است که خواب شبانه را مرگ می داند؟

آقای اشکوری گرامی لطف فرموده این آیة را در سورة الاسراء بخوانید و فلسفه اش را برایم بنویسید.
آیة 16 سورة الاسراء:
«ما چون بخواهیم اهل ناحیه ای (قریه) را نابود کنیم، به مترفین یعنی ثروتمندان ناحیه می گوئیم مشغول فسق و فجور شوند و کارهای خلاف انجام دهند. درنتیجه به همین علت عذاب برآنها نازل شده و آن مردمان را نابود می کنیم»
خوب پیدا کنید پرتقال فروش را همراه با میزان حقه بازی گوینده سخن.

در ضمن سورة الاسراء و انفال مملو است از دستور کشتن کسانی که به محمد نمی گروند.

بدبختانه در یک مقاله من نمی توانم کاستی های قرآن را بررسم. من در این زمینه کتابی نوشته و چاپ کرده ام. اگر آقای اشکوری لطف کرده آدرس پستی خود را برایم به ای میل زیر بفرستد، برای ایشان یک جلد خواهم فرستاد. با ارادت

محمد علی مهرآسا 29/11/2015 و این هم آدرس ای میل

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message