آقای یوسفی اشکوری و سه فعل حرام شرعی

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای وحیدی است که در سایت دگرباوران منتشر شده و از همان منبع در اینجا بازنشر می شود. از این مجال استفاده کرده به یک نکته بس مهم اشارتی بکنم. هرچند نفس نقد و گفتگو (البته در فضای دوستانه و به قصد تحری حقیقت بسیار جذاب و مفید است و […]

داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری

اشاره: مقاله زیر اخیرا در نقد مقاله من با عنوان «سه فعل حرام در اقدامات داعش» است به قلم آقای جلال ایجادی که در سایت گویا منتشر شده است. هرچند (چنان که در نقدنوشته ام گفته ام) در این مقاله حتی یک جمله به موضوعات مقاله من اشاره نشده است. این مقاله از گویا در […]