سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

اشاره: این مقاله امروز (جمعه 29 آبان 94/20 نوامبر 2015) در سایت بی بی سی منتشر شده و در اینجا بازنشر می شود در باره پدیده تقریبا نوظهور «داعش» حرف و حدیث بسیار است. از آنجا که این گروه جدید خود را پرچمدار قرآن و اسلام می داند و مسلمانی ناب را جز برای فرقه […]

سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

اشاره: این مقاله امروز (جمعه 29 آبان 94/20 نوامبر 2015) در سایت بی بی سی منتشر شده و در اینجا بازنشر می شودnnدر باره پدیده تقریبا نوظهور «داعش» حرف و حدیث بسیار است. از آنجا که این گروه جدید خود را پرچمدار قرآن و اسلام می داند و مسلمانی ناب را جز برای فرقه خود […]