جنایت در پاریس؛ هشدار به غربیان

دو روزپیش باز هم دست جانیان داعش از آستین تباهی و ستم در آمد و در قلب اروپا فاجعه آفرید. با انفجار در سالن یک کنسرت و در یک زمین فوتبال و چند جای دیگر به طور همزمان در پاریس بیش از صد و پنجاه نفر کشته شده و شمار زیادی مجروح شدند. این رخداد […]

جنایت در پاریس؛ هشدار به غربیان

دو روزپیش باز هم دست جانیان داعش از آستین تباهی و ستم در آمد و در قلب اروپا فاجعه آفرید. با انفجار در سالن یک کنسرت و در یک زمین فوتبال و چند جای دیگر به طور همزمان در پاریس بیش از صد و پنجاه نفر کشته شده و شمار زیادی مجروح شدند. این رخداد […]