پاسخی به یک نقد

شاره: دوست پر ارجی در واکنش به مقاله«تشابه حل ماجرای گروگانها در مجلس اول و بررسی برجام در مجلس نهم» نکاتی را یادآوری کرد و من نیز پاسخی برای ایشان فرستادم. او نیز پاسخی مجدد داد. از آنجا که ممکن است نقدهای مورد اشاره ایشان به ذهن افرادی دیگر نیز رسیده باشد، مجموعه سه پاسخ […]

پاسخی به یک نقد

شاره: دوست پر ارجی در واکنش به مقاله«تشابه حل ماجرای گروگانها در مجلس اول و بررسی برجام در مجلس نهم» نکاتی را یادآوری کرد و من نیز پاسخی برای ایشان فرستادم. او نیز پاسخی مجدد داد. از آنجا که ممکن است نقدهای مورد اشاره ایشان به ذهن افرادی دیگر نیز رسیده باشد، مجموعه سه پاسخ […]