پاسخ هایی برای اندیشیدن 80-خلفای دوازده گانه پیامبر چه کسانی هستند؟

پرسش: با سلام. در حدیث منقول از پیامبر تحت عنوان دوازده خلیفه از کجا می توان فهمید که این دوازده خلیفه چه کسانی هستند؟ پاسح: با سلام درست است که روایات متعددی با این مضمون وجود دارد که پیامبر اسلام خبر داده است که خلفای پس از من دوازده نفر اند. اما: اولا به شدت […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 80-خلفای دوازده گانه پیامبر چه کسانی هستند؟

پرسش: nبا سلام. در حدیث منقول از پیامبر تحت عنوان دوازده خلیفه از کجا می توان فهمید که این دوازده خلیفه چه کسانی هستند؟nپاسح: nبا سلامnدرست است که روایات متعددی با این مضمون وجود دارد که پیامبر اسلام خبر داده است که خلفای پس از من دوازده نفر اند. اما:nاولا به شدت تردید دارم که […]