آیا قرآن متنی تاریخی است؟

اشاره: متن زیر حاصل گفتگویی مکتوب آقای حسین نوش¬آذر با من است که در تاریح هشتم مرداد ماه 94 در تارنمای رادیو زمانه منتشر شده است. آیا قرآن یک متن بی تاریخ است که در لحظاتی متافیزیکی آفریده شده؟ پاسخ: با هر نگاهی به متن قرآن، قرآن نمی تواند بی تاریخ باشد. زمان و مکان […]

آیا قرآن متنی تاریخی است؟

اشاره: متن زیر حاصل گفتگویی مکتوب آقای حسین نوش¬آذر با من است که در تاریح هشتم مرداد ماه 94 در تارنمای رادیو زمانه منتشر شده است.nnآیا قرآن یک متن بی تاریخ است که در لحظاتی متافیزیکی آفریده شده؟nپاسخ: با هر نگاهی به متن قرآن، قرآن نمی تواند بی تاریخ باشد. زمان و مکان نزول و […]