شریعتی و نقد فلسفه

نقد شریعتی از فلسفه از چه منظری بود؟ مصاحبه بیژن عبدالکریمی با روزنامه اعتماد تهیه و تنظیم: علی ورامینی ـ در ابتدا بفرمایید آیا شما به این قائل هستید که از سه شریعتی می‌توان صحبت کرد، شریعتی فیلسوف، شریعتی جامعه¬شناس و شریعتی فعال سیاسی؟ اگر قائل به شریعتی فیلسوف هستید، کدام یک از آثار وی […]

شریعتی و نقد فلسفه

نقد شریعتی از فلسفه از چه منظری بود؟nمصاحبه بیژن عبدالکریمی با روزنامه اعتمادnتهیه و تنظیم: علی ورامینیnnnـ در ابتدا بفرمایید آیا شما به این قائل هستید که از سه شریعتی می‌توان صحبت کرد، شریعتی فیلسوف، شریعتی جامعه¬شناس و شریعتی فعال سیاسی؟ اگر قائل به شریعتی فیلسوف هستید، کدام یک از آثار وی را می‌توان جز […]