پاسخ مکتوب به پرسش های مکتوب سایت رادیو فردا در باره انجمن و نشریه آزادی اندیشه

اشاره این متن پاسخ مکتوب من است به پرسش های مکتوب رادیو فردا در باره انجمن و نشریه انجمن آزادی اندیشه که در تاریخ 28 جون در همان سایت منتشر شده است ۱- اصلی‌ترین انگیزه شما و همکاران‌تان از تشکیل انجمن آزادی اندیشه چه بوده است؟ اشکوری: در اساسنامه انجمن به تفصیل و دقیق در […]

پاسخ مکتوب به پرسش های مکتوب سایت رادیو فردا در باره انجمن و نشریه آزادی اندیشه

اشاره این متن پاسخ مکتوب من است به پرسش های مکتوب رادیو فردا در باره انجمن و نشریه انجمن آزادی اندیشه که در تاریخ 28 جون در همان سایت منتشر شده استnn۱- اصلی‌ترین انگیزه شما و همکاران‌تان از تشکیل انجمن آزادی اندیشه چه بوده است؟nاشکوری: در اساسنامه انجمن به تفصیل و دقیق در باره انگیزه […]