آرمان شریعتی جمع آزادی و برابری بود

گفتگو با آقای دکتر سروش دباغ در باب شخصیت و میراث دکتر شریعتی سّر اهمیت پیداکردن شریعتی را باید فهمید. اهمیت چیزی نیست که کسی به کسی اعطا کند بلکه این اجتماع است که به فرد اهمیت می‌دهد. این امر به پسند و ناپسند ما بازنمی‌گردد. شریعتی در تاریخ اندیشه معاصر ما مهم است؛ هرچند […]

آرمان شریعتی جمع آزادی و برابری بود

گفتگو با آقای دکتر سروش دباغ در باب شخصیت و میراث دکتر شریعتیnسّر اهمیت پیداکردن شریعتی را باید فهمید. اهمیت چیزی نیست که کسی به کسی اعطا کند بلکه این اجتماع است که به فرد اهمیت می‌دهد. این امر به پسند و ناپسند ما بازنمی‌گردد. شریعتی در تاریخ اندیشه معاصر ما مهم است؛ هرچند می‌توان […]