مصاحبه با رادیو فردا در باره اسلام، حکومت و مصادیق «کفر» و «ارتداد»

امير مصدق کاتوزيان ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ کافر، مرتد. کمتر واژه‌هایی را می‌شود پیدا کرد که ملقب شدن به آن به اندازه این دو واژه در جامعه متدین سبب هراس و نگرانی شود. به استثنای واژه‌های مشابه دیگری مانند ملحد، باغی و طاغی که کاربرد آنها محدودتر است. باور نداشتن به خدا و دینی را کنار نهادن آیا […]

مصاحبه با رادیو فردا در باره اسلام، حکومت و مصادیق «کفر» و «ارتداد»

امير مصدق کاتوزيانnn۱۳۹۴/۰۴/۰۱nnکافر، مرتد. کمتر واژه‌هایی را می‌شود پیدا کرد که ملقب شدن به آن به اندازه این دو واژه در جامعه متدین سبب هراس و نگرانی شود. به استثنای واژه‌های مشابه دیگری مانند ملحد، باغی و طاغی که کاربرد آنها محدودتر است.nnباور نداشتن به خدا و دینی را کنار نهادن آیا باید حتما‌ً‌ اعدام […]