اسلام ناب توهمی بیش نیست

سایت ملی-مذهبی سلسه پرسش هایی را با آقای اشکوری در میان گذاشت و ایشان نیز پاسخ هایی ارائه کردند که در هشت قسمت منتشر شد. برخی خوانندگان سؤالها و نظراتی در ارتباط با این مقالات ارسال کرده‌اند که آقای اشکوری به آنها پاسخ داده‌اند قسمت اول و دوم و سوم این پاسخها پیشتر منتشر شده‌است […]

اعدام قاچاقچیان خلاف شریعت و فقه است

اشاره: این نوشته اخیا در سایت «خط صلح» منتشر شده است مقدمه-کلیات می دانیم که در مجازات های اسلامی و قوانین کیفری فقه، مجازات ها به دو بخش حدود و تعزیرات تقسیم می شوند. حدود قوانینی هستند که در قرآن و سنت معتبر نبوی روشن بیان شده اند و به اصطلاح نص اند و تعزیرات […]

اسلام ناب توهمی بیش نیست

سایت ملی-مذهبی سلسه پرسش هایی را با آقای اشکوری در میان گذاشت و ایشان نیز پاسخ هایی ارائه کردند که در هشت قسمت منتشر شد. برخی خوانندگان سؤالها و نظراتی در ارتباط با این مقالات ارسال کرده‌اند که آقای اشکوری به آنها پاسخ داده‌اند قسمت اول و دوم و سوم این پاسخها پیشتر منتشر شده‌است […]

اعدام قاچاقچیان خلاف شریعت و فقه است

اشاره: این نوشته اخیا در سایت «خط صلح» منتشر شده استnمقدمه-کلیاتnمی دانیم که در مجازات های اسلامی و قوانین کیفری فقه، مجازات ها به دو بخش حدود و تعزیرات تقسیم می شوند. حدود قوانینی هستند که در قرآن و سنت معتبر نبوی روشن بیان شده اند و به اصطلاح نص اند و تعزیرات مجازات های […]