شبه سخنرانی آرامش دوستدار

اشاره: متن زیر پاسخی است به برخی آرا و افکار آقای آرامش دوستدار به قلم آقای فرهاد قابوسی که در تاریخ 13/3/2015 در سایت «عصر نو» انتشار یافته است. محض گسترش روشنگری در اینجا بازنشر می شود. فرهاد قابوسی اخیرا آرامش دوستدار شبه سخنرانی کرده است که بعد از “تنظیم ” بوسیله آقای فرهاد قنبری […]

شبه سخنرانی آرامش دوستدار

اشاره: متن زیر پاسخی است به برخی آرا و افکار آقای آرامش دوستدار به قلم آقای فرهاد قابوسی که در تاریخ 13/3/2015 در سایت «عصر نو» انتشار یافته است. محض گسترش روشنگری در اینجا بازنشر می شود.nnفرهاد قابوسیnاخیرا آرامش دوستدار شبه سخنرانی کرده است که بعد از “تنظیم ” بوسیله آقای فرهاد قنبری تحت عنوان […]