افسانه «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی»!

اشاره: آنچه در پی می آید پاسخی انتقادی است به مقاله جناب آقای محمد قوچانی با عنوان «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی» در شماره ۳۶ «مهرنامه». این مقاله اندکی پس از انتشار آن نوشته (حدود شش ماه پیش) نوشته شد و بلافاصله برای انتشار در مهرنامه ارسال شد. آقای قوچانی (سردبیر مهرنامه) از انتشار نقد نوشته من […]

هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد

یکم: رُبع ساکنانِ رُبعِ مسکون، به تقریب مسلمانان‌اند که نام محمّد (ص)، ناموس وپرچم آنان است و آلودن این نام، نهادشان را ناآرام می‌کند. سخره‌گران و هجوپردازان، حقّ خود دانسته‌اند که صورت وی را زشت بنگارند و حرمت و مهابت او رادر چشم مردم بشکنند. مرا در حقّ آزادیِ بیان سخنی نیست. ولی هرچه هست، […]

افسانه «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی»!

اشاره: آنچه در پی می آید پاسخی انتقادی است به مقاله جناب آقای محمد قوچانی با عنوان «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی» در شماره ۳۶ «مهرنامه». این مقاله اندکی پس از انتشار آن نوشته (حدود شش ماه پیش) نوشته شد و بلافاصله برای انتشار در مهرنامه ارسال شد. آقای قوچانی (سردبیر مهرنامه) از انتشار نقد نوشته من […]

هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد

یکم: رُبع ساکنانِ رُبعِ مسکون، به تقریب مسلمانان‌اند که نام محمّد (ص)، ناموس وپرچم آنان است و آلودن این نام، نهادشان را ناآرام می‌کند. سخره‌گران و هجوپردازان، حقّ خود دانسته‌اند که صورت وی را زشت بنگارند و حرمت و مهابت او رادر چشم مردم بشکنند.nمرا در حقّ آزادیِ بیان سخنی نیست. ولی هرچه هست، حقّ […]