تغییر مسیر تاریخ اسلام امکان پذیر است

ملی-مذهبی: چه نسبتی بین تاریخ دین و دین برقرار است؟ آیا تاریخ دین به منزله تحقق خود دین در تاریخ نیست؟ آیا رفتار عملی پیشوایان دینی و دستورات و قوانین وضع شده توسط آنها در زمانه خود را می توان به طور کلی جدای از جوهر و ذات دین تلقی کرد؟ یوسفی اشکوری: در آغاز، […]

تغییر مسیر تاریخ اسلام امکان پذیر است

ملی-مذهبی: چه نسبتی بین تاریخ دین و دین برقرار است؟ آیا تاریخ دین به منزله تحقق خود دین در تاریخ نیست؟ آیا رفتار عملی پیشوایان دینی و دستورات و قوانین وضع شده توسط آنها در زمانه خود را می توان به طور کلی جدای از جوهر و ذات دین تلقی کرد؟ n یوسفی اشکوری: در […]