بیدادگری زبونی آرد

بالاخره طلسم شکست و پنجمین وزیر پیشنهادی علوم روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفت. تقریبا با رأی بالا. با 197 رأی. هرچند اصل رخداد موجب خرسندی است ولی برخی حواشی آن بسیار موجب ناخرسندی است. وقتی آقای وزیر جدید علوم (دکتر فرهادی) را دیدم که چفیه بر گردن پشت تریبون مجلس ایستاده است زخم کهنه […]

بیدادگری زبونی آرد

بالاخره طلسم شکست و پنجمین وزیر پیشنهادی علوم روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفت. تقریبا با رأی بالا. با 197 رأی. هرچند اصل رخداد موجب خرسندی است ولی برخی حواشی آن بسیار موجب ناخرسندی است. وقتی آقای وزیر جدید علوم (دکتر فرهادی) را دیدم که چفیه بر گردن پشت تریبون مجلس ایستاده است زخم کهنه […]