رستاخیز در کجا رخ می دهد؟

اشاره: یکی از موضوعات پیچیده و مبهم و مهم در ادیان، باور به رستاخیز و یا قیامت و معاد است. این باور در اسلام نیز چندان جدی و مهم است که در نظام اعتقادات اسلامی یکی از سه اصل دین شمرده می شود. اما در تفسیر اصل قیامت و به تعبیر قرآن «یوم الفصل» و […]

رستاخیز در کجا رخ می دهد؟

اشاره: یکی از موضوعات پیچیده و مبهم و مهم در ادیان، باور به رستاخیز و یا قیامت و معاد است. این باور در اسلام نیز چندان جدی و مهم است که در نظام اعتقادات اسلامی یکی از سه اصل دین شمرده می شود. اما در تفسیر اصل قیامت و به تعبیر قرآن «یوم الفصل» و […]

برگی از دفتر ایام-روضه خوانهای سیاستمدار

امروز در فیلمی صحنه ای از روضه خوانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران را دیدم که در هیئت دولت روضه می خواند و اعضای دولت دور تا دور میز خاص جلسات هیئت دولت نشسته و دست راست خود را بر پیشانی نهاده و گریه می کردند و یا حالت تباکی داشتند! صحنه بعد روحانی و […]