پاسخ هایی برای اندیشیدن 72-شرحی بیشتر در باب قیامت درونی و کیفی

اشاره: این متن در پاسخ دوست سئوال کننده قبلی است. در این نوشته تلاش کرده ام شرح بیشتری در باب نظریه مختارم یعنی قیامت حالی و کیفی و درونی بدهم تا مرادم روشن تر تبیین شود. هرچند که این نظریه نیازمند بحث های طولانی تر و دقیق تری است.nnسئوال: n-به عقل من هم همین که […]