نوکیسه های معرفتی و ماجرای خلافت و امامت

حاشیه ای بر گفتار آیت الله خامنه ای در سخنرانی غدیر آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیروز (دوشنبه 21 مهرماه 93/18 ذی الحجه 1435 هجری قمری) خود به مناسبت روز غدیر سخنانی ایراد کردند که متن کامل آن دیروز در «سایت رهبری» منتشر شده است. هرچند بخش هایی از این سخنان مبسوط، به لحاظ […]

نوکیسه های معرفتی و ماجرای خلافت و امامت

حاشیه ای بر گفتار آیت الله خامنه ای در سخنرانی غدیر nآیت الله خامنه ای در سخنرانی دیروز (دوشنبه 21 مهرماه 93/18 ذی الحجه 1435 هجری قمری) خود به مناسبت روز غدیر سخنانی ایراد کردند که متن کامل آن دیروز در «سایت رهبری» منتشر شده است. هرچند بخش هایی از این سخنان مبسوط، به لحاظ […]