تشیع و خشونت پروری در پویه تاریخ

این نوشتار ذیل عناوین زیر سامان می یابد: ۱-درآمد ۲-تعریفی اجمالی از خشونت ۳-سرشت خشونت پروری اسلام تاریخی ۴-سرشت خشونت پروری تشیع تاریخی ۵-مقایسه خشونت شیعی با اهل سنت و با دینهای دیگر ۶-تشیع و خشونت ورزی در تاریخ ایران ۷-اسلام و تشیع در آموزه های نواندیشان ایرانی از منظر پدیده خشونت ۱-درآمد مدتی است […]

تشیع و خشونت پروری در پویه تاریخ

این نوشتار ذیل عناوین زیر سامان می یابد:n۱-درآمدn۲-تعریفی اجمالی از خشونتn۳-سرشت خشونت پروری اسلام تاریخیn۴-سرشت خشونت پروری تشیع تاریخیn۵-مقایسه خشونت شیعی با اهل سنت و با دینهای دیگرn۶-تشیع و خشونت ورزی در تاریخ ایرانn۷-اسلام و تشیع در آموزه های نواندیشان ایرانی از منظر پدیده خشونتn۱-درآمدnمدتی است که پدیدة «خشونت» با بار معنایی منفی و به […]