ابوعمار بمان

اشاره: امروز تصادفا یادداشت های دوران زندان (مرداد 79-بهمن 83) را مرور می کردم. در تاریخ «شنبه 17/1/81) نوشته ای دیدم به نظر رسید که انتشار آن در شرایط فعلی مناسب است. چنان که از متن بر می آید این یادداشت کوتاه مربوط است به یکی از درگیری های ادواری تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در دورة […]