برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: از علي چه مي‌‌آموزيم ۲

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۴nاز علي چه مي‌‌آموزيم ۲nبه مدت ۶۱ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jAxjAPtjZ7In

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message