راستی امید به عدالت مرده است؟

غزه همچنان در آتش و خون است. ارتش اسرائیل حمله زمینی را نیز آغاز کرده است. افق تیره و تاریک است. هیچ کس نمی داند که این فاجعه تا کی و کجا ادامه خواهد یافت. تا کنون 425 نفر ار مردمان یی دفاع غزه کشته (غالبا غیر نظامی و زنان و کودکان) و چند هزار […]