سه نکته در باره نوشته آقای یوسفی اشکوری

نکته اول روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز دگر هیچ جناب اشکوری کم لطفی شما را که در نصیحت نامه مرقومه تان حقیر را با کنایه به حرفه ام متهم به بی اطلاعی از افکارو نوشته های خود و دوستان هم فکرتان نمودید به حساب فراموشی شما می گذارم […]

سه نکته در باره نوشته آقای یوسفی اشکوری

n n n n n n nnنکته اولnروح پدرم شاد که می گفت به استادnفرزند مرا عشق بیاموز دگر هیچnnnجناب اشکوری کم لطفی شما را که در نصیحت نامه مرقومه تان حقیر را با کنایه به حرفه ام متهم به بی اطلاعی از افکارو نوشته های خود و دوستان هم فکرتان نمودید به حساب فراموشی […]