پاسخ هایی برای اندیشیدن 70-باز هم در باب نماز جمعه

سئوال: تنها حکم فقهی که در بارة آن در قرآن «فاسعوا» (بشتابید) آمده نماز جمعه است که اکثر فقهای شیعه در زمان غیبت حرام می دانند. بنابراین فاتحه بقیه احکام فقهی خوانده است. پاسخ: متأسفانه مطلب همین گونه است که گفته اید. آیه مورد اشاره شما این است: «یاایهالذین آمنوا اذا نودی للصلات من یوم […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 70-باز هم در باب نماز جمعه

سئوال: n تنها حکم فقهی که در بارة آن در قرآن «فاسعوا» (بشتابید) آمده نماز جمعه است که اکثر فقهای شیعه در زمان غیبت حرام می دانند. بنابراین فاتحه بقیه احکام فقهی خوانده است. n پاسخ: n متأسفانه مطلب همین گونه است که گفته اید. n آیه مورد اشاره شما این است: «یاایهالذین آمنوا اذا […]