بیانیه بیش از پانصد فعال مدنی در همبستگی زندانیان بند 350 اوین

یانیه بیش از پانصد فعال مدنی در همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰ اوین جرس: بیش از پانصد تن از فعالان مدنی در همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰ بیانیه ای منتشر کردند. در این بیانیه امده است: ما نه آن پنجشنبه سیاه را فراموش می‌کنیم، نه شما را. ما را همراه بدانید که همه ما می‌دانیم […]