ملاحظاتی پیرامون یک مقاله

اشاره: این متن نقدی است بر بخشی از مقاله جماب آقای دکتر اسفندیار طبری در شماره نخست فصلنامه «خرمگس». این نوشته اخیرا در شماره دوم این نشریه انتشار یافته است. دوست گرامی جناب آقای دکتر طبری با عرض سلام و آرزوی شادکامی برای شما و دست اندرکاران نشریة پر ارج «خرمگس» در مورد بخش اسلام […]

متن سخنرانی در سومین سال حصر رهبران جنبش سبز

اشاره: این نوشته متن مکتوب سخنرانی من است در مراسم سومین سال حصر رهبران جمبش سبز در آمستردام هلند (شنبه 10 اسفند 92/اول مارس 2014). قابل ذکر این که این نوشته خلاصه ای است از سخنرانی اما چند جمله ای از آن در برخی رسانه ها منتشر شده است. اگر بتوان خواست و مطالبة اصلی […]

ملاحظاتی پیرامون یک مقاله

اشاره: این متن نقدی است بر بخشی از مقاله جماب آقای دکتر اسفندیار طبری در شماره نخست فصلنامه «خرمگس». این نوشته اخیرا در شماره دوم این نشریه انتشار یافته است.nدوست گرامی جناب آقای دکتر طبری nبا عرض سلام و آرزوی شادکامی برای شما و دست اندرکاران نشریة پر ارج «خرمگس»nدر مورد بخش اسلام مقاله ارزشمند […]

متن سخنرانی در سومین سال حصر رهبران جنبش سبز

اشاره: این نوشته متن مکتوب سخنرانی من است در مراسم سومین سال حصر رهبران جمبش سبز در آمستردام هلند (شنبه 10 اسفند 92/اول مارس 2014). قابل ذکر این که این نوشته خلاصه ای است از سخنرانی اما چند جمله ای از آن در برخی رسانه ها منتشر شده است.nاگر بتوان خواست و مطالبة اصلی مردم […]