سنیان در جمهوری اسلامی

اشاره: کوتاه شده این مقاله در سایت بی بی سی منتشر شده استn در این گفتار از سه منظر ملّی، دموکراتیک و اسلامی، وضعیت مسلمانان سنی مذهب ایرانی در جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی و داوری قرار خواهم داد. به عبارت دیگر پرسش از وضعیت و سرنوشت میلیونها مسلمان ایرانی را هم با حقوق اسلامی […]

آذری قمی؛ عبرتی برای روحانیان حکومتی

آیت¬الله احمد آذری قمی را از سالیان پیش از انقلاب در قم می شناختم. هرچند در آن زمان عنوان «آیت¬الله» نداشت. چنان که بسیاری از همتایان ایشان در آن دوران این عنوان را نداشتند و یا اگر هم مدعی بودند، عملا از آن، به هر دلیل، استفاده نمی کردند. در دهه چهل و پنجاه علما […]

آذری قمی؛ عبرتی برای روحانیان حکومتی

آیت¬الله احمد آذری قمی را از سالیان پیش از انقلاب در قم می شناختم. هرچند در آن زمان عنوان «آیت¬الله» نداشت. چنان که بسیاری از همتایان ایشان در آن دوران این عنوان را نداشتند و یا اگر هم مدعی بودند، عملا از آن، به هر دلیل، استفاده نمی کردند. nدر دهه چهل و پنجاه علما […]