پاسخ هایی برای اندیشیدن 64-شرحی بر مفهوم تقیه

اشاره: این متن پاسخی است به یکی از خوانندگان مقاله «تأملی در شروط صلح و چرایی صلح امام حسن» در جرس ﺮﻓﺎﻧﻴﻴﺎﻥ : ۱۸ دی ۱۳۹۲, ساعت ۶:۵۱ قبل از ظهر ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺩاﺩﻣﻮﻥ ﺑﺮﺳﻪ ‘ ﻋﺠﺐ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻳﻚ ﺳﻮاﻝ ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻢ ﺁﻗﺎﻱ اﺷﻜﻮﺭﻱ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻪ و ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﺭا […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 64-شرحی بر مفهوم تقیه

اشاره: این متن پاسخی است به یکی از خوانندگان مقاله «تأملی در شروط صلح و چرایی صلح امام حسن» در جرسnﺮﻓﺎﻧﻴﻴﺎﻥ : ۱۸ دی ۱۳۹۲, ساعت ۶:۵۱ قبل از ظهرnﻓﻘﻄ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺩاﺩﻣﻮﻥ ﺑﺮﺳﻪ ‘ ﻋﺠﺐ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﻳﻢnﻳﻚ ﺳﻮاﻝ ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻢnﺁﻗﺎﻱ اﺷﻜﻮﺭﻱ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻪ و ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﺭا ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ اﺯ […]