پاسخ هایی برای اندیشیدن 63-پاسخ به چند کامنت دیگر در باره مقاله «تأملی درباره شروط و چرایی صلح امم حسن»

مجتبا مجتبایی : ۱۲ دی ۱۳۹۲, ساعت ۶:۲۱ بعد از ظهر آقای اشکوری! تقلیل امر مذهبی به تاریخ، آن هم بریده‌هایی دلبخواهی از تاریخی جعلی، نتیجه‌ای بهتر از این به دست نمی‌دهد که امام حسن (ع) را سازشکار و ریاکار و مذبذب و… معرفی کند. اما، مژده بدهم که نه فقط شمایید که از آنسوی […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 63-پاسخ به چند کامنت دیگر در باره مقاله «تأملی درباره شروط و چرایی صلح امم حسن»

مجتبا مجتبایی : ۱۲ دی ۱۳۹۲, ساعت ۶:۲۱ بعد از ظهرnآقای اشکوری!nتقلیل امر مذهبی به تاریخ، آن هم بریده‌هایی دلبخواهی از تاریخی جعلی، نتیجه‌ای بهتر از این به دست نمی‌دهد که امام حسن (ع) را سازشکار و ریاکار و مذبذب و… معرفی کند. اما، مژده بدهم که نه فقط شمایید که از آنسوی بام بر […]