زوزنامه نگاری که مفتی شد . . .

دنیای بس شگفتی است! به ویژه در جمهوری اسلامی تمام عجائب و شگفتی های عالم جمع شده است! روزگاری بود که از «عجائب هفتگانه» سخن می گفتند اما اکنون در جمهوری اسلامی ما هر روز با امر عجیبی در حد و اندازه عجائب مورد اشاره در جهان باستان مواجه ایم. معمولا انتظار است کسی که […]

زوزنامه نگاری که مفتی شد . . .

دنیای بس شگفتی است! به ویژه در جمهوری اسلامی تمام عجائب و شگفتی های عالم جمع شده است! روزگاری بود که از «عجائب هفتگانه» سخن می گفتند اما اکنون در جمهوری اسلامی ما هر روز با امر عجیبی در حد و اندازه عجائب مورد اشاره در جهان باستان مواجه ایم. nمعمولا انتظار است کسی که […]