اندیشه سیاسی امام علی

اندیشة سیاسی علی را می توان در سه اصل طبقه بندی کرد: مشروعیت مردمی قدرت و حکومت، حقوق متقابل حکومت و مردم و برابری طلبی در تمام سطوح اجتماعی. n اشاره: این مقاله چند صفحه از تحقیق و نوشته مبسوطی درباره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است که به مناسبت غدیر منتشر می شود. در […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 56-پاسخ به چند نقد تازه در موضوع مقاله دوم

اشاره: این قسمت نیز چند نقد و پاسخ آمده است. البته به برخی از نوشته های چند باره پاسخ نداده ام چرا که دیگر غالب حرفها تکرار ای اند و از سوی دیگر ادامه گفتگو در این مجال کامنت های پای مقاله ممکن نیست و نیاز به فرصت بیشتر دارد.n n جناب اشکوری، پاسخگو بودن […]