پاسخ هایی برای اندیشیدن 54-پاسخ هایی به چند منتقد به مقاله «اسلام و محیط پیدایش آن»

با درودnآقای اشکوری برای اثبات نظریات خود در این نوشته هیچ سند معتبری ارائه ندادند. از قرن 7 به حز سکه های از معاویه و عبدالملک مروان و چند سنگ نبشته از این دوخلیفه سند دیگری در دست نیست. تمامی اطلاعات ما از این قرن از طبری و نویسندگان عرب قرن 8 و 9 است. […]