اسلام و محیط پیدایش آن؛ گسست و پیوست

اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن − ۱ اشاره گفتاری که با عنوان «اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن» در پی می‌آید، می‌کوشد تا نشان دهد که دین اسلام (البته به گونه‌ای که در آغاز و حداکثر در نیم قرن نخست متعین شد)، در عین تازگی و نوآوری هایی، نه تنها پیوندهایی با […]

اسلام و محیط پیدایش آن؛ گسست و پیوست

اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن − ۱ n اشاره n گفتاری که با عنوان «اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن» در پی می‌آید، می‌کوشد تا نشان دهد که دین اسلام (البته به گونه‌ای که در آغاز و حداکثر در نیم قرن نخست متعین شد)، در عین تازگی و نوآوری هایی، نه تنها […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 53-منظور از حدودالله در قرآن چیست؟

منظور از حدودالله در قران چیست؟ پاسخ: این عنوان ترکیبی نه بار در قران آمده است (بقره، 187، 229 و 230؛ نساء، 13 و 14؛ توبه، 97 و 112؛ مجادله،، 4). موضوع این آیات جملگی احکام عملی و عمدتا مسائل مربوط به زنان (ازدواج و طلاق) است. حد به معنای مرز و کناره است ولی […]