نقطه چین امید

پس از هشت سال تاریکی و ویرانی مداوم، این روزها خبرها و تحولات از بهبود اوضاع نشان دارد. چند روز قبل شماری از زندانیان سیاسی (گویا یازده نفر) آزاد شده اند. برخی از آنها در آستانه اتمام دوران محکومیت بودند اما برخی نیز با گذراندن بیش از نیمی از محکومیت (ذیل عنوان آزادی مشروط) آزاد […]

ملاحظاتی پیرامون مقاله ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»

این مقاله نقدی است بر یکی از نوشته های پیشین من با عنوان «بازرگان، روحانیت و بختیار» منتشر شده در سایت ملی-مذهبی. علی شاکری زند روحانیت در نهضت ملی در چند ماهه ی اخیر مانند همه ی سالهای گذشته، همزمان با یادها و ستایش هایی که از شاپور بختیار صورت گرفت، همچنان مقالاتی نیز در […]

ملاحظاتی پیرامون مقاله ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»

این مقاله نقدی است بر یکی از نوشته های پیشین من با عنوان «بازرگان، روحانیت و بختیار» منتشر شده در سایت ملی-مذهبی. n علی شاکری زند n روحانیت در نهضت ملی n در چند ماهه ی اخیر مانند همه ی سالهای گذشته، همزمان با یادها و ستایش هایی که از شاپور بختیار صورت گرفت، همچنان […]