پاسخ هایی برای اندیشیدن 49-مصحف و عنوان «القرآن» در متن مقدس

با سلام و تحیت با توجه به این که در زمان نزول قرآن چیزی به عنوان مصحف موجود نبوده منظور از «القرآن» در متن مقدس چیست؟ پاسخ: در این مورد چند نکته را یادآوری می کنم: اول. در قرآن بارها و به مناسبت های مختلف عنوان «صحف» آمده و از «صحف اولی» (طه، 132) و […]