مردم ایران باید از «تنبیه دوگانه» تحریم ها نجات پیدا کنند!

با روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران که یکی از شعارهای محوری ایشان حل مشکل هسته ای و رفع تحریم هاست؛ امید مردم برای بهبود وضعیت کشور به خصوص شرایط اسف بار اقتصادی افزایش یافته است. رای مردم به آقای روحانی، اعلام نظر منفی نسبت به سیاست های حاکم بر کشور از جمله سیاست […]