خودفریبی یا دیگر فریبی

بنا به ملاحظاتی نمی خواستم و نمی خواهم در باره انتخابات سخنی بگویم و اظهارنظری بکنم، اما گاه چیزهای شنیده و دیده می شود که تحمل از دست می رود و آدمی چاره ای نمی بیند تا چیزی بگوید و به اصطلاح «نق»ی بزند. در ارتباط با کاندیداتوری جناب آقای شیخ حسن روحانی از سوی […]