برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نوآوريهاى شريعتى در دين شناسى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۷nتحت عنوان بحران انسانى در جامعه ايرانnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6glXsksPTH4

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message