جان یک انسان در خطر است

مهدی خزعلی زندانی سياسی در وضعيت جسمانی بسيار نگران کننده ای بسر می برد. حيات وی به دليل بيش از سه ماه اعتصاب غذا و حضور در فضای تنگ و خفه سلول انفرادی در معرض خطر جدی است. او نهم آبان ماه برای ششمين بار طی سه سال و نيم گذشته بازداشت شد. مامورين امنيتی […]