مسئولیت امنیتی شدن انتخابات با کیست؟

در سال پیشرو مهم ترین رخداد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است که شاید در جریان برگزاری آن یکی از مقاطع مهم تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد. حول و حوش انتخابات در ایران همیشه حرف و حدیث فراوان بوده و هست. درباره آن دعوی «آزادترین انتخابات دنیا» تا «ناآزادترین انتخابات» مطرح بوده و هست. […]

مسئولیت امنیتی شدن انتخابات با کیست؟

در سال پیشرو مهم ترین رخداد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است که شاید در جریان برگزاری آن یکی از مقاطع مهم تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد. حول و حوش انتخابات در ایران همیشه حرف و حدیث فراوان بوده و هست. درباره آن دعوی «آزادترین انتخابات دنیا» تا «ناآزادترین انتخابات» مطرح بوده و هست. […]