یا محاکمه علنی و یا رفع حصر از رهبران جنبش سبز

کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور طی نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تحلیل زندانی کردن غیرقانونی رهبران جنبش سبز؛ در دومین سالگرد این حصراز وی خواسته اند: «حکومت ایران را برای رعایت قوانین حقوق بشر و نیز رعایت قوانین داخلی خود تحت فشار قرار دهید […]

یا محاکمه علنی و یا رفع حصر از رهبران جنبش سبز

کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور طی نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تحلیل زندانی کردن غیرقانونی رهبران جنبش سبز؛ در دومین سالگرد این حصراز وی خواسته اند: «حکومت ایران را برای رعایت قوانین حقوق بشر و نیز رعایت قوانین داخلی خود تحت فشار قرار دهید […]