شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن

شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن اما بعدها از جهاتی قرآن رسمی عثمانی مورد تردید و مخالفت قرار گرفت. این نوع مخالفت‌ها گرچه تا حدودی طبیعی می نماید اما انگیزه‌های مختلف و گوناگون در آن مدخلیت داشتند. تنظیم جدید قرآن طبعا به دلایل خاص و به انگیزه‌های معین و به قصد تحقق اهدافی مشخص […]

شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن

شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآنnاما بعدها از جهاتی قرآن رسمی عثمانی مورد تردید و مخالفت قرار گرفت. این نوع مخالفت‌ها گرچه تا حدودی طبیعی می نماید اما انگیزه‌های مختلف و گوناگون در آن مدخلیت داشتند. تنظیم جدید قرآن طبعا به دلایل خاص و به انگیزه‌های معین و به قصد تحقق اهدافی مشخص بود […]