برگی از دفتر ایام-تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است

اشاره: در روزهای اخیر فیلمی از شعرخوانی جوانی به نام بیداد (که ظاهرا تخلص شعری اوست) در انجمن ادبی دانشگاه امیرکبیر تهران در رسانه های مجازی منتشر شده و در سطح گسترده با استقبال عمومی روبرو شده است. این انجمن از حدود سه سال پیش با شعرخوانی دختر جوانی به نام هیلا صدیقی شناخته شد. […]

برگی از دفتر ایام-تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است

اشاره: در روزهای اخیر فیلمی از شعرخوانی جوانی به نام بیداد (که ظاهرا تخلص شعری اوست) در انجمن ادبی دانشگاه امیرکبیر تهران در رسانه های مجازی منتشر شده و در سطح گسترده با استقبال عمومی روبرو شده است. این انجمن از حدود سه سال پیش با شعرخوانی دختر جوانی به نام هیلا صدیقی شناخته شد. […]