پاسخ هایی برای اندیشیدن-32- ملی-مذهبی ها و پرچم ملی

اشاره: اخیرا دوستی از ایران نامه ای برای من فرستاد و در آن درباره مفهوم ملی و مذهبی و گروه خاص ملی-مذهبی (که یکی از آنها من باشم) پرسش هایی را مطرح کرد. البته، چنان که از متن بر می آید، انگیزه نگارش این نامه اعتراض به شرکت من در همایش جمهوری خواهان در شهر […]