مسئله فراتر از جدائی دین و دولت است!

اشاره: مقاله زیر به قلم سرکار خانم فرخنده مدرس در نقد و واکاوی گفتار من با عنوان «نقش دین مدنی در ایران آینده» (ارائه شده در سیمنار «انجمن گفتگو و دموکراسی- مورخ 17 نوامبر در پاریس-» نگارش یافته و تا کنون در برخی رسانه های مجازی (از جمله بنیاد داریوش همایون، تلاش آنلاین و ملی-مذهبی) […]

مسئله فراتر از جدائی دین و دولت است!

اشاره: مقاله زیر به قلم سرکار خانم فرخنده مدرس در نقد و واکاوی گفتار من با عنوان «نقش دین مدنی در ایران آینده» (ارائه شده در سیمنار «انجمن گفتگو و دموکراسی- مورخ 17 نوامبر در پاریس-» نگارش یافته و تا کنون در برخی رسانه های مجازی (از جمله بنیاد داریوش همایون، تلاش آنلاین و ملی-مذهبی) […]